Miljöpolicy

En viktig del i vår verksamhet handlar om att värna om naturen. Vår grundsyn bygger på ett kretsloppstänkande. Rumskulla Skrot värnar för säker återanvändning av resurser och material.

Vi lever upp till de miljökrav som ställs genom lagar och förordningar. Vårt mål är minsta möjliga miljöbelastning och samtidigt ha en hög grad av återvinning inom vår bildemontering.

Miljöfarliga vätskor (olja, bromsvätska etc.) tappas i vår avtappningshall. Kvicksilverbrytare och batterier demonteras och förvaras på ett säkert sätt.

Genom vårt medlemskap i Refero och Svensk Industriförening kan vi ytterligare stärka vår miljömedvetenhet.

Läs mer om miljvård

Naturvårdsverket - Producentansvar för bilar

Notisum – Miljöbalk